Den 6.-8. november blev der afholdt partnermøde, hvor ca. 25 personer fra de forskellige delaktiviteter i projektet var repræsenteret. Mødet blev holdt på Hotel Pinenhus, der ligger smukt ved Limfjordens bred i den nordlige del af Skive kommune.

Netop Limfjorden er en vigtig årsag til, at Green Valleys fik sin begyndelse. På grund af intensiv korndyrkning i området er der et stort næringsstofudslip til Limfjorden, heraf primært kvælstof. Ved at have mere græs og kløver i afgrøderækkefølgen kan næringsudsivningen mindskes, da levende hegn indeholder afgrøder med store rodsystemer, der forhindrer dette, og det medfører også et reduceret behov for kunstgødning i fremtidig dyrkning. Alle ansvarlige for hver delaktivitet i projektet rapporterede, hvad der for nylig blev lavet i projektet. Dagen sluttede med en hyggelig middag på Hotel Pinenhus.

Måndagen inleddes med fika och därefter ett partnermöte där ca 25 personer från de olika delaktiviteterna i projektet var representerade. Mötet hölls på Hotel Pinehus som ligger vackert belägen vid Limfjordens strand i norra delen av Skive kommun.

Just Limfjorden är en viktig orsak till att Green Valleys startades. På grund av en intensiv spannmålsodling i området är det ett stort näringsläckage till Limfjorden av framför allt kväve. Genom att ha mer gräs och klöver i växtföljden kan näringsläckaget minska då vall innehåller grödor med stora rotsystem som förhindrar detta och detta leder även till att behovet av konstgödsel minskar i kommande odling. Alla ansvariga för varje delaktivitet i projektet rapporterade vad som gjorts den senaste tiden i projektet. Dagen avslutades med en trevlig middag tillsammans på Hotel Pinehus.

 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11

Besøg hos Stiesdal SkyClean biokulanlæg

Denne dag startede med et spændende besøg på Stiesdal SkyClean biokulanlæg. Der fik vi en rundvisning af Morten Vindbjerg fra Stiesdal, som fortalte om pyrolysekedlen, og hvordan den er integreret i hele systemet i GreenLab Skive. Kernen i SkyClean er en pyrolyseproces, hvor organisk affald fra jord- og skovbrug omdannes til biokul, gas og olie ved opvarmning til høj temperatur i et iltfrit miljø. Den del af kulstoffet, der ikke bliver til biokul, kommer ud af pyrolyseprocessen som gas og olie. Gassen kan bruges som brændsel i varmeforsyningen og i industrien, og olien kan raffineres til brændstof til transportsektoren.

Partnermöte Green Valleys 2023-11

Besök på Stiesdal biokolsanläggning

Dag 2 inleddes med ett spännande besök på Stiesdal SkyClean biokolsanläggning. Där fick vi en rundtur av Morten Vindbjerg från Stiesdal som berättade om pyrolyspannan och hur den är integrerad i hela systemet i GreenLab Skive.
Kärnan i SkyClean är en pyrolysprocess där organiskt avfall från jord- och skogsbruk omvandlas till biokol, gas och olja genom upphettning till en hög temperatur i en syrefri miljö.
Den del av kolet som inte blir biokol kommer ut ur pyrolysprocessen som gas och olja. Gasen kan användas som bränsle i värmeförsörjningen och i industrin, och oljan kan raffineras till bränsle för transportsektorn.

Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
 • Partnermöte Green Valleys 2023-11
2023-11 Open seminar Green Valleys i DK

Åbent seminar om græs og kløver arrangeret af Energibyen Skive

Senere på dagen blev der afholdt et seminar om græs og kløver til bioraffinering og produktion af grønne proteiner. Seminaret var arrangeret af Energibyen Skive. Mere end 50 personer fra Danmark og Sverige, herunder forskere, landbrugsrådgivere, virksomheder og andre interesserede i græsprotein, deltog i arrangementet.

Seminarium anordnat att Eneribyen Skive

Senare på dagen hölls ett seminarium om gräs och klöver för bioraffinering och produktion av gröna proteiner. Seminariet anordnades av Energibyen Skive.
Mer än 50 personer från Danmark och Sverige, inklusive forskare, jordbruksrådgivare, företag och andra som är intresserade av gräsprotein, deltog i evenemanget.

Muligheder og begrænsninger med lokalproduceret grønne proteiner til foder

– I projektet forsøger vi i Energibyen Skive at samle viden fra forskning om produktion af grønne proteiner gennem bioraffinering af kløvergræs med praksis, siger Bente Møller Marcussen, projektleder i Energibyen Skive. – Vi skal se på hele værdikæden, og derfor handlede seminaret mere specifikt om muligheder og begrænsninger ved at dyrke kløvergræs til bioraffinering, hvis vi taler om at producere lokale, grønne proteiner til foder, slutter Bente.

Möjligheter och begränsningar med lokalproducerade gröna proteiner foder

– I projektet försöker vi på Energibyen Skive att koppla samman kunskap från forskning om produktion av gröna proteiner genom bioraffinering av klövergräs med praktik, säger Bente Møller Marcussen, projektledare i Energibyen Skive. – Vi måste titta på hela värdekedjan, och därför handlade seminariet mer specifikt om möjligheterna och begränsningarna med att odla klövergräs för bioraffinering om vi talar om att producera lokala, gröna proteiner för foder, avslutar Bente.

2023-11 Open seminar Green Valleys i DK
 • 2023-11 Open seminar Green Valleys i DK
 • 2023-11 Open seminar Green Valleys i DK
 • 2023-11 Open seminar Green Valleys i DK
 • 2023-11 Open seminar Green Valleys i DK
 • 2023-11 Open seminar Green Valleys i DK
 • 2023-11 Open seminar Green Valleys i DK
 • 2023-11 Open seminar Green Valleys i DK

Studiebesøg til Aarhus Universitet Viborg

Den 8. november var projektpartnere i Green Valleys på studiebesøg på Aarhus Universitet Viborg.

Det er den del af Aarhus Universitet, der hovedsageligt arbejder med forskning i fødevarer og landbrug. Med på studiebesøget var også to personer fra projektet “EKO – Etablering af et cirkulært og højbaseret bioraffinaderi i Norra Bohuslän”, som er et projekt finansieret af EU og det svenske landbrugsstyrelsen. Det er et samarbejde mellem Sotenäs kommune, Klevs Gård Bovallstrand og Chalmers Teknologiske Institut.

Studiebesök till Aarhus universitet Viborg.

Den 8 november åkte delar av Green Valleys på studiebesök till Aarhus universitet Viborg. Detta är den del av Aarhus Universitet som främst arbetar med forskning inom livsmedel och jordbruk.

Med på studiebesöket var även två personer från projektet ”EKO – Etablering av cirkulärt och vallbaserat bioraffinaderi i Norra Bohuslän” som är ett projekt finansierat av EU och Jordbruksverket. Det är ett samarbete mellan Sotenäs kommun, Klevs Gård Bovallstrand och Chalmers Tekniska Högskola.

Formålet er at undersøge betingelserne for at etablere et grønt bioraffinaderi, hvor der skal udvindes foderprotein af høj kvalitet af græsskær bestående af græs og kløver.

Under studiebesøget fik vi set det nye udstyr på det grønne bioraffinaderi på Aarhus Universitets demoanlæg, hvor de har tilføjet endnu et trin, hvor de mekanisk bearbejder biomassen og dobbeltpresser den for at øge udbyttet af protein.

2023-11 Aahus Universitet DK-Green Valleys

Syftet är att undersöka förutsättningarna att etablera ett grönt bioraffinaderi där högvärdigt foderprotein ska utvinnas ur vall bestående av gräs och klöver.

Under studiebesöket fick vi se den nya utrustningen på det gröna bioraffinaderiet på Aarhus universitets anläggning, där de där de adderat ytterligare ett steg där man bearbetar biomassan mekaniskt och dubbelpressar den för att öka utbytet av protein.

2023-11 Aahus Universitet DK-Green Valleys

De har også købt tre nye membranfilteranlæg (mikro, ultra og nano). Disse skal bruges til at udskille det hvide protein for at hæve proteinindholdet op til 70% og samtidig fjerne smags- og farvestoffer fra proteinet. Vi fik også set tekstillaboratoriet og så hilst på de grise, der var en del af et forsøg med at erstatte foder fra importeret soja med et lokalt protein fra grøn bioraffinering.

Det var en meget interessant og givende dag på Aarhus Universitet.

De har också köpt in tre nya membranfilteranläggningar (micro, ultra och nano). Dessa ska användas för att separera ut det vita proteinet för att kunna höja proteinhalten upp emot 70 % samtidigt som man tar bort smak- och färgämnen från proteinet. Vi fick även se textillabbet och därefter hälsa på grisarna som ingick i ett försök med att ersätta foder från importerad soja till ett lokalt protein från grön bioraffinering.

Det var en mycket intressant och givande dag på Aahus Universitet.