Under oktober månad spreds det biokol över några fält på naturbruksskolorna Uddetorp i Skara och Sötåsen i Töreboda. Anledningen är för att undersöka potentialen i att använda biokol som jordförbättrare i jordbruksmark. 

Biokol | Green Valleys

Biokolsspridningen ingår som en av aktiviteterna i EU-projektet Green Valleys- kretsloppsbaserad produktion av grönt protein från gräsmarker. I projektet ska man undersöka biokols potential i jordbruksmark och hur det påverkar jordhälsa och jordstruktur. Både biokol från halm och biokol från flis har nu spridits ut i olika mängder.  

Biokol har en mängd positiva egenskaper, bland annat kan det bidra till en ökad kolinlagring i marken samtidigt som både växtproduktion och näringsomsättning påverkas positivt. På så sätt ger biokol en ökad klimatnytta.  

Minskad klimatpåverkan 

Biokol har olika egenskaper beroende på vilket material det skapas av, som gör det intressant att jämföra olika typer av biokol och dess påverkan på jordstruktur och växtlighet.  

— Det här är en teknik som finns redo här och nu för att minska vår klimatpåverkan och vi har inte råd att vänta, säger Cecilia Hermansson från hushållningssällskapet Sjuhärad som ansvarar för aktiviteten med biokolsspridning i projketet. 

Cecilia Hermansson | Oper8

Gräs till biokol  

Biokol bildas vid uppvärmning av biomassa under syrefattiga förhållanden. Nyligen levererades en pyrolyspanna till Naturbruksskolan Sötåsen.  

Med en pyrolyspanna kan vi bygga ut vårt befintliga koncept av grön bioraffinering och biogas med ett pyrolyssteg, säger Karolina Bergström projektledare för projektet Green Valleys 

Karolina Bergström | Oper8

Sötåsen kommer nu tester att genomföras med att pyrolisera den fiberrika presskakan som fås fram efter pressning i bioraffinaderiet. För varje kilo grönt proteinkoncentrat som produceras i systemlösningen med grön bioraffinering så produceras 45 kilo av den fiberrika presskakan.  

Presskakan har tidigare använts som substrat till biogas, men ett ytterligare användningsområde som kommer att undersökas är om gräsfibern också kan vara en bra råvara för pyrolys och tillverkning av biokol. Tester med gräsfiber som substrat till biokol kommer även att göras av forskare på Aarhus universitet i Foulum där det också finns en pyrolyspanna integrerad i systemet med grön bioraffinering.