Under ett lunchseminarium i september på Chalmers tekniska högskola fanns forskare från projektet Green Valleys på plats för att berätta om potentialen att använda restprodukter från grön bioraffinering i olika textila material. Ett tillfälle för att sprida resultat och likväl ett gränsöverskridande utbyte mellan Danmark och Sverige.

Från Danmark deltog Birgit Bonefeld, forskare vid Aarhus Universitet i Foulum, och från Sverige Christel Cederberg, forskare vid Chalmers, Julia Ronkainen på Wargön Innovation, samt deltagare från Agroväst och Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen.

Green Valleys skapar förutsättningar för ett viktigt gränsöverskridande kunskapsutbyte mellan Sverige och Danmark, där Sverige är ett föregångsland inom utvecklingen av cirkulär och biobaserad textil. Danmark har en mindre textilindustri, men är mycket längre fram gällande nya tekniker för grön bioraffinering.

2023-09 Seminarie Chalmers Gothenburg | Green Valleys

Från lantbruk till modebranschen

I Green Valleys ingår att utvärdera potentialen i användningen av restprodukter från grön bioraffinering. Ett spår är att använda den fiberrika presskakan som fås fram efter pressning i olika textila material, vilket ökar möjligheterna till nya cirkulära affärsmodeller där både lantbrukare och textilbranschen kan dra nytta av varandra. Detta skulle kunna leda till en framtid där lantbrukare inom bioraffinering kan sälja sin presskaka och där textilbranschen får en ny mer hållbar råvara för produktion av textilfiber.

2023-09 Seminarie Chalmers Gothenburg | Julia Ronkainen och Birgit Bonefeld

Julia Ronkainen på Wargön Innovation och Birgit Bonefeld, forskare vid Aarhus Universitet i Foulum.

Inom projektet löper både en teknisk del och en industrinära del. Den tekniska delen leds av Aarhus Universitet med Birgit Bonefeld i spetsen. Där handlar första steget om att bearbeta presskakan till en cellulosamassa för användningsområden inom exempelvis textilier och cellulosabaserade förpackningar.

Julia Ronkainen på Wargön Innovation kommer tillsammans med Naturbruksförvaltningen på Västra Götalandsregionen, leda det industrinära arbetet där man genom intervjuer och workshops med textilbranschen ska undersöka marknadsbehov och potentiell lönsamhet för olika användningsområden.

Biobaserad textil – viktigt i klimatomställningen

Textilindustrin är en resursintensiv bransch med betydande hållbarhetsutmaningar. De vanligaste materialslagen är bomull och fossilbaserad polyester, vilka båda är förknippade med stor negativ miljöpåverkan.

Sveriges textilkonsumtion orsakar utsläpp på över fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar utsläpp från 850 000 varv runt jorden med bil (Naturvårdsverket, 2023). Efterfrågan på biobaserad råvara ökar och det finns stor potential att ersätta de mindre hållbara materialen. Det pågår en cirkulär omställning inom EU och textil är ett prioriterat område.