På Naturbruksskolan Sötåsen pågår uppstarten av en biokolspanna för fullt. Detta var en av orsakerna till ett erfarenhetsutbyte kring grön bioraffinering och biokol som ägde rum den 26 februari. 

Johan Christensson driver ett ekologiskt lantbruk med 500 ha växtodling på Klevs gård, Bovallstrand, och har nyligen investerat i en biokolpanna. Han är främst intresserad av att få in mer vall i sin odling och ser grön bioraffinering som ett sätt att öka avkastningen från vallen.

Johan Christenson Biokolspanna Sötåsen | Green Valleys

Samarbete med ”Rena hav” och gröna proteiner

Idag samarbetar han med anläggningen ”Rena hav” i Kungshamn där avfall från fiskindustrin omvandlas till biogas och där Johan tar emot biogödsel som han återför till sin växtodling. I systemet ”Rena hav” ingår även landbaserad laxodling, där förhoppningen är att i framtiden kunna leverera ett grönt hållbart proteinfoder genom grön bioraffinering av vall.  Detta ska ersätta importerad soja och fiskmjöl i fiskfodret, som båda har stora negativa miljökonsekvenser.

En biokolpanna kan vara ytterligare ett steg i att ge fler användningsområden och öka värdet för de restprodukter som skapas när man processar vallen till proteinkoncentrat.

Julia Skälegård och Stina Gottlieb från Sotenäs symbioscenter i Sotenäs kommun var med utifrån att de driver ett tvåårigt projekt kring grön bioraffinering tillsammans med Klevs gård och Chalmers med projekttiteln ”Etablering av cirkulärt och vallbaserat bioraffinaderi i Norra Bohuslän”.

Det är en förstudie som tar upp bland annat ekonomi, odling, skörd, logistik, processteknik samt avsättningsmöjligheter för protein och restprodukter inom grön bioraffinering.

Cirkulära diskussioner och expertperspektiv

Dagen varvades med att titta på det gröna bioraffinaderiet och pyrolyspannan, som under dagen startades upp av Edvard Hamilton, Edward Marinder och Erik Öhlund från biokol.se tillsamman med driftspersonal på skolan, med intressanta diskussioner kring bland annat grönt protein i foder och biokol.

Biokolspanna Sötåsen|Green Valleys

Janne Rundqvist, som har en lång och gedigen bakgrund inom foderindustrin var med under dagen och gav sin syn på vad som krävs för att få in det gröna proteinet in i foderbranschen och göra det ekonomiskt bärkraftigt.

Cecilia Hermansson från Hushållningssällskapet i Sjuhärad berättade bland annat om det nya certifieringssystemet för kolkrediter för biokol som kommer att vara klart efter sommaren.

Uppstart av de första försöken med biokol i Green Valleys-projektet

Inom kort ska de första försöken med framställning av biokol att genomföras med träflis på Sötåsen. På sikt är tanken att undersöka potentialen av presskaka från den gröna bioraffineringsanläggningen som finns på skolan, för att ta fram biokol som en del i projektet Green Valleys.

Det kommer även att göras försök med biokol för att undersöka effekten på biogasproduktion inom ramen för projektet. Green Valleys pågår fram till januari 2026.

  • Besök Biokolspanna Sötåsen|Green Valleys
  • Besök Biokolspanna Sötåsen|Green Valleys